Slide background

آرزوی ما رسیدن به جامعه ای است که اگر از بیماری عاری نباشد

از کوتاهی و کاستی در درمان تهی گردد

جامعه ای که افراد آن قبل از هر چیز به منافع بیمار رنجور بیاندیشند