معرفی کارگاه آموزشی (سرجیکال لب و درای لب) شرکت مهندسی پزشکی زمر

یکی از اولویت های شرکت زُمَر از ابتدای تاسیس تاکنون، کمک به ارتقای سطح علمی جامعه ارتوپدی سرزمین عزیزمان، ایران بوده است. تا به امید خدا، بهترین و جدیدترین امکانات علمی و درمانی به جامعهء ارتوپدی (بیمارستان ها، مراکز درمانی، دانشگاه ها، جراحان و بیماران) تقدیم گردد. شرکت زُمَر در این راستا و برای ارائه بهترین خدمات درمانی در حوزهء ارتوپدی، همواره به آموزش علمی (بصورت تئوری) و برگزاری کارگاه ها و ارائه کارشناس حرفه ای برای عمل های جراحی (بصورت عملی) بطور جدی پرداخته است. بر همین اساس در شرکت زُمَر، واحدی با نام "سرجیکال لب" و "درای لب" جهت ارائه خدمات آموزشی (تئوری و عملی) برای ارتقای سطح علمی جامعه ارتوپدی اختصاص داده شده است که موارد کاربری و استفادهء آن، شامل: جلسات تمرینی بر روی تکنیک های ارتوپدی برای جراحان می باشد.

Surgical lab

Dry lab